Optiek & Audiopraktijk Van Lierde

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Optiek & Audiopraktijk Van Lierde. Optiek & Audiopraktijk Van Lierde vindt het belangrijk u te informeren over de wijze waarop ze uw persoonsgegevens verwerkt.


Teneinde het leveren van kwalitatieve optische en audiologische dienstverlening door Optiek & Audiopraktijk Van Lierde aan de klanten mogelijk te maken, zal de klant mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, adresgegevens, rijksregisternummer, emailadres of telefoonnummer waardoor de klant geïdentificeerd wordt. Optiek & Audiopraktijk Van Lierde heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden. Optiek & Audiopraktijk Van Lierde eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.


WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Optiek & Audiopraktijk Van Lierde

Adres : 9340 Lede, Brilstraat 7

Telefoonnummer : 053/805454

Ondernemingsnummer : 0667841040


Optiek & Audiopraktijk Van Lierde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Indien Optiek & Audiopraktijk Van Lierde het noodzakelijk acht om de privacyverklaring te updaten, naar aanleiding van wetswijzigingen en/of wijzigingen in de werking, zullen we dit aankondigen via de voorziene kanalen.


TYPE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit over de onderstaande gegevens:

 •  Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Betalingsgegevens
 •  Medische gegevens
 •  Ondersteuningsgegevens (mutualiteit, …)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde verwerkt gevoelige gegevens zoals medische gegevens en gegevens van minderjarigen met als doel het leveren van kwalitatieve optische en audiologische dienstverlening aan klanten.

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.


BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de verwerking hanteert Optiek & Audiopraktijk Van Lierde concrete bewaartermijnen of wettelijke bewaartermijnen.


Optiek & Audiopraktijk Van Lierde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de minimale bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.


 • Identificatie gegevens                                Tot einde overeenkomst ; Einde wettelijke bewaartermijnen
 • Facturatiegegevens                                    Wettelijke termijnen
 • Medische gegevens                                   Tot einde overeenkomst


DOEL EN GRONDSLAG

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Leveren van kwalitatieve optische en audiologische dienstverlening aan klanten
 •  Financiële afhandeling
 •  Wettelijke verplichtingen ter attentie van het ziekenfonds en OCMW.

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde baseert zijn verwerkingen op basis van deze grondslag :

 • Contactgegevens                               Noodzakelijk overeenkomst
 • Medische gegevens                           Noodzakelijk overeenkomst
 • Facturatiegegevens                           Wettelijke verplichting


ANDEREN MET WIE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD (KUNNEN) WORDEN

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde heeft met zijn verwerkers een verwerkingsovereenkomst uitgewerkt waar de privacy en veiligheid van uw gegevens centraal staat.


Optiek & Audiopraktijk Van Lierde heeft een samenwerking met onderstaande verwerkers :

 •  Softwareleverancier
 •  Boekhoudkantoor
 •  Externe consult GDPR
 •  Andere relevante partners/verwerkers (leveranciers producten)

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde geeft uw gegevens niet door aan anderen tenzij hiervoor een wettelijke verplichting zou zijn.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optiek & Audiopraktijk Van Lierde tussen zit.


JOUW RECHTEN

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 •  Recht om jouw gegevens in te kijken
 •  Recht om jouw gegevens aan te passen
 •  Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 •  Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 •  Recht om jouw gegevens te laten wissen
 •  Recht om uw toestemming in te trekken

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons :


Optiek & Audiopraktijk Van Lierde

9340 Lede, Brilstraat 7

053/805454

[email protected]


Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.


Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.


Ben je niet akkoord met ons antwoord, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, via deze link - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Optiek & Audiopraktijk Van Lierde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]